Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania

28-10-2013

Na základe  § 5 ods. 6) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra, ktoré sa konalo 23. októbra 2013.

Výberového konania na funkciu  riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra sa zúčastnili  dvaja  uchádzači. Podľa hodnotenia výberovej komisie stanoveným požiadavkám vyhovela Mgr. Dana Peškovičová, PhD.  Do funkcie  riaditeľky Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra bude Mgr. Dana Peškovičová, PhD.  vymenovaná dňom 1. novembra 2013.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood