Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania

08-07-2014

Na základe ustanovenia § 19a zákona č.  111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 02.07.2014 na funkciu člena dozornej rady š.p. Národný žrebčín Topoľčianky.

Výberového konania na funkciu člena dozornej rady š.p. Národný žrebčín Topoľčianky sa zúčastnil jeden uchádzač. Na základe výsledkov výberového konania výberová komisia vybrala Ing. Petra Juhásza. Do funkcie člena dozornej rady š.p. Národný žrebčín Topoľčianky bol vymenovaný dňom 5. júla 2014.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood