Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

01-10-2008

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 30. 09. 2008  na funkciu riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik sa zúčastnili dvaja uchádzači: Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD. a Ing. Marian Baus.

V poradí úspešných uchádzačov sa umiestnil podľa bodového hodnotenia na 1. mieste Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD. Do funkcie riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, bude dňom 1. októbra 2008 vymenovaný Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood