Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

10-12-2008

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva,  ktoré sa konalo 09. 12. 2008.

Výberového konania na funkciu riaditeľa výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva sa zúčastnila jedna uchádzačka: Ing. Andrea Palacková.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberová komisia rozhodla, že Ing. Andrea Palacková  splnila požadované kritériá a bola vybratá na funkciu riaditeľky Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood