Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

28-04-2009

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra, Zvolen, ktoré sa konalo 28. 04. 2009.

Výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra sa zúčastnil jeden uchádzač: Ing. Martin Moravčík, CSc..

Podľa zhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia rozhodla, že Ing. Martin Moravčík, CSc. vyhovel stanoveným požiadavkám na  funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra. Dňom 1. mája 2009 bude vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood