Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

23-06-2020

Na základe ustanovenia § 19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok II. kola výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici, ktoré sa konalo 22. júna 2020.

Druhého kola výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí splnili hranicu 70% úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou pre prvé a rovnako aj pre druhé kolo a boli to: Ing. Juraj Koch a Ing. Matej Vigoda.

Výberová komisia v druhom kole a v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi, overila ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti, ako aj všeobecný prehľad a na základe celkového zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahol len jeden uchádzač a to Ing. Matej Vigodazískal v II. kole 113 bodov z celkového možného počtu 125 bodov. Ing. Matej Vigoda ako úspešný uchádzač získal spolu 181 bodov (súčet bodov za I. a II. kolo výberového konania) z celkového možného počtu 195 bodov.   

Výberová komisia týmto oznamuje poradie úspešných uchádzačov a to:

  1. Ing. Matej Vigoda

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Mateja Vigodu do funkcie generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood