Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

08-07-2009

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo na funkciu člena dozornej rady š. p. Hydromeliorácie Bratislava. Žiadame Vás o zverejnenie tejto informácie na internetovej stránke MP SR.

Dňa 07. 07. 2009 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu člena dozornej rady  š. p. Hydromeliorácie Bratislava. Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka Ing. Jana Vargová, PhD. Výberová komisia rozhodla, že Ing. Jana Vargová, PhD. vyhovela stanoveným kritériám.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood