Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

16-02-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, ktoré sa konalo 14. februára 2022.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa zúčastnili traja uchádzači a to: Ing. Mgr. Michal Bezák, Ing. Eduard Krcho a Mgr. Matej Madaj.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 85 %, čo predstavuje získať minimálne 107 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu 125 bodov. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi vyhodnotila predložené stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku, overila ich odborné znalosti, manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sa na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik vyžadujú.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahli uchádzači nasledovné bodové hodnotenie: Ing. Mgr. Michal Bezák získal spolu 44 bodov, Ing. Eduard Krcho získal spolu 69 bodov, Mgr. Matej Madaj získal spolu 41 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že podmienku a hranicu úspešnosti 85% nesplnil žiadny z uchádzačov a preto vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik za neúspešné.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood