Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

22-04-2008

Na základe ustanovenia § 5 odst. 6 zákona č. 552/2003 Zb. z. o výkone práce vo verejnom záujme oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici, ktorý je súčasťou Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu v Nitre.

Výberového konania na funkciu riaditeľa sa zúčastnili 4 uchádzači: Ing. Branislav Vavro, Ing. Stela Jendrišáková, PhD., Ing. Jozef Čunderlík, PhD. a Ing. Vladimír Boroš, PhD.. V poradí úspešných uchádzačov sa podľa bodového hodnotenia umiestnili nasledovne:

1. Ing. Branislav Vavro
2. Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
3. Ing. Vladimír Boroš, PhD.
4. Ing. Jozef Čunderlík, PhD.

Do funkcie riaditeľa VÚTPHP bude dňom 15.5.2008 vymenovaný Ing. Branislav Vavro.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood