Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania

15-02-2017

Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., ktoré sa konalo 14. februára 2017.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. sa z dvoch prihlásených zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou odborného testu, prezentáciou stratégie rozvoja štátneho podniku a formou osobného pohovoru s uchádzačom, overila odborné znalosti,  manažérske schopnosti a všeobecný prehľad uchádzača a na základe zhodnotenia výsledkov určila, že na 1. mieste sa  umiestnil pán Ing. Peter Šiška a bol výberovou komisiou vybratý na túto funkciu.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood