Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového pohovoru

23-08-2021

Dňa 23.08.2021 sa za účelom výberu najvhodnejšieho kandidáta uskutočnil na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového  fondu.

Členovia výberovej komisie v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru položili uchádzačom otázky súvisiace s ich predloženými a prezentovanými koncepciami riadenia SPF, overili ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača. Podľa hodnotenia výberovej komisie Ing. Marián Bulla získal 68 bodov, Mgr. Karol Rajnoha získal 99 bodovMgr. Jana Štilichová získala 86 bodov z celkového možného počtu 125 bodov. Na základe vyššie uvedených skutočností, výberová komisia určila nasledovné poradie uchádzačov a to:

  1. Mgr. Karol Rajnoha
  2. Mgr. Jana Štilichová
  3. Ing. Marián Bulla

Výberová komisia na základe výsledkov výberového pohovoru navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložiť na rokovanie vlády SR návrh na vymenovanie Mgr. Karola Rajnohu na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood