Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie

11-06-2013

Dňa 5. 6. 2013 sa na MPRV SR uskutočnila porada k problematike používania stévie do potravín a usmernenia na jej označovanie, grafické a obrazové stvárnenie na obaloch potravín. Na porade boli prerokované otázky súčasného stavu v predmetnej oblasti a vymedzil sa ďalší postup podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1131/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o glykozidy steviolu. Bolo dohodnuté, že aj na Slovensku bude vydaný záväzný predpis v tejto oblasti tak, ako je to v ostatných členských krajinách EÚ. Predbežne bolo tiež dohodnuté, že výrobcovia a baliarne môžu používať obaly s nesprávnym označením až do vypotrebovania zásob týchto obalov, pričom nové obaly by mali byť označené podľa nariadenia Komisie a usmernenia MPRV SR, ktoré bude v rozsahu pripravovaného znenia záväzného predpisu.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood