Facebook Statistics

Oznámenie

29-10-2014

Dňa 29.10.2014 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na rok 2015“ (2014/C 383/06)

Výzva na predkladanie návrhov


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood