Facebook Statistics

Oznámenie

25-01-2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 25.1.2012 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadosti o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. Výzvy spolu s celou dokumentáciou sú zverejnené na internetovej stránke OPBK v sekcii Aktuálne výzvy (link: http://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/).


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood