Facebook Statistics

Oznamy o vypracovávaní strategických dokumentov - programové dokumenty pre programy cezhraničnej spolupráce 2007-2013

10-05-2006

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR oznamuje, že v súvislosti s vypracovávaním strategických dokumentov programov cezhraničnej spolupráce pre roky 2007-2013 má verejnosť možnosť doručiť písomné stanovisko k oznámeniu z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé programy v termíne do 25.5.2006


Dokumenty na stiahnutie:


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood