Facebook Statistics
Značka Kvality

Pokyn MP SR a ÚGKK SR na vyhotovovanie ROEP v kat. územiach,...

25-06-2008

v ktorých podľa zákona SNR č. 330/91 Zb. schválené a zapísané do katastra nehnuteľnosti RPS, RVP a ZRPS

pokyn MP SR 130-I/98-430 ÚGKK SR NP-2001/1998

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood