Facebook Statistics

Tlačové správy

Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciou

21-05-2019

Bratislava, 21. mája 2019 – Podávanie žiadostí o priame platby v riadnom termíne bolo 15. mája 2019 ukončené. Aj vďaka aktualizovanej verzii aplikácie geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) prebehlo elektronické podávanie žiadostí úspešne a bez problémov. Systém zjednodušuje podávanie žiadostí poľnohospodárom a pomáha odstraňovať nezrovnalosti.

„K 16. máju 2019 evidujeme 18 169 podaných žiadostí na celkovo 246 406 validných parciel, z ktorých 84 609 bolo potvrdených bez zmeny hraníc. Výmera podaných žiadostí predstavuje 1 859 006 ha. Celkovo môžeme konštatovať, že počet a výmera podaných žiadostí zodpovedá stavu z roku 2018,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) Gabriela Matečná.

Počas podávania žiadostí sme nezaznamenali žiadny problém s aplikáciou. Aj tohto roku si časť veľkých žiadateľov nechala podanie žiadosti na poslednú chvíľu. Oproti minulému roku však bolo podávanie žiadostí rozložené v čase rovnomernejšie. Približne polovicu žiadostí už podali žiadatelia v aplikácii sami, 8% žiadostí bolo administrovaných cez integráciu. Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynul 15. mája. Žiadosť je však ešte možné najneskôr 25 kalendárnych dní po tomto termíne, avšak za každý omeškaný pracovný deň so sankciou 1%. Po tomto termíne už žiadosť nie je možné podať.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe dlhodobej komunikácie so žiadateľmi aktualizovalo pre rok 2019 verziu aplikácie GSAA. Nové vylepšené funkcie značne uľahčili prácu žiadateľom pri podávaní žiadostí a zároveň znížili pravdepodobnosť chybného zakreslenia užívaných plôch,“ informovala šéfka agrorezortu Gabriela Matečná. Aplikácia GSAA tak pre rok 2019 priniesla aj viacero noviniek. Ide napríklad o zobrazenie iba tých hraníc užívania, na ktoré sa vzťahuje určitá podmienka. Používateľ tak jednoduchým výberom zistí, či sa niektorá z parciel náhodou nenachádza mimo hraníc registra pôdy LPIS, alebo v prekryve s iným žiadateľom. Podporným nástrojom pri zákrese je taktiež meranie vzdialenosti a plochy. Aj pri malých úpravách bodov aplikácia priebežne zobrazuje, aká je výsledná výmera zákresu. Do aplikácie boli úspešne implementované aj ďalšie funkcie, napríklad informácie o maximálnej spôsobilej ploche pre jednotlivé schémy. Systém žiadateľa zároveň upozorňuje na zrejmé chyby v deklaračnej tabuľke.

Jednou z  noviniek bolo i začlenenie údajov z katastra nehnuteľností priamo do GSAA. Napriek tomu, že pre žiadosť o priame podpory je smerodajný register LPIS, agrorezort pre vyššiu transparentnosť pridal do systému aj údaje z katastra. Úspešnému podávaniu žiadostí predchádzalo aj organizovanie bezplatných školení. Žiadatelia si pod vedením skúsených lektorov vyskúšali prácu v aplikácii priamo na vlastných pozemkoch.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood