Facebook Statistics

Odhad úrod a produkcie vybraných poľnohospodárskych plodín v roku 2012 vykonáva Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (www.vupop.sk) v zmysle kontraktu č. 1217/2011-550/MPRV SR uzavretého medzi MPRV SR a VÚPOP. Odhady úrod a produkcie vybraných poľnohospodárskych plodín sa realizujú prostredníctvom vybudovanej verzie národného systému agrometeorologického modelovania pre odhad úrod s implementovanými metódami diaľkového prieskumu Zeme a metódami agrometeorologického modelovania (model WOFOST).AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood