Facebook Statistics
Značka Kvality

Použitie medzných hodnôt pri stanovení limitov kvantifikácie uvádzaných v súboroch údajov použitých na odhad dietetickej expozície chemických látok

23-07-2018

Analytické údaje o prítomnosti chemických kontaminantov v potravinách a krmivách, ktoré sa používajú pri hodnotení dietetickej expozície vo vedeckých výstupoch EFSA, často obsahujú vysoký počet tzv. „left-censored data“ ako napríklad nekvantifikované/nedetegované dáta. EFSA zvyčajne využíva tzv. substitučnú metódu za účelom využitia týchto dát vo svojich hodnoteniach. Avšak prítomnosť tohto typu údajov spolu so širokým rozsahom limitov detekcie a/alebo kvantifikácie, je často zdrojom neistoty súvisiacej s odhadmi dietetickej expozície. Predkladaná technická správa opisuje stupňovitý prístup výberu najvhodnejších medzných hodnôt (cut-off values) pri výskyte cenzurovaných limitov na základe: 1) právnych požiadaviek; 2) rozšírenia úrovni neistoty; alebo 3) distribúcie kvantifikovaných hodnôt a vykázaných limitov kvantifikácie. Tento prístup je určený na minimalizáciu vplyvu tzv. left censored data na neistotu spojenú s odhadmi expozície zo stravy.

Viac informácií nájdete na dole uvedenom odkaze:

EFSA – publikácia

Use of cut‐off values on the limits of quantification reported in datasets used to estimate dietary exposure to chemical contaminants: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1452


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood