Facebook Statistics
Značka Kvality

Pozvánka pre médiá na promočné podujatie vo Veľkých Trakanoch

15-07-2010

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministestvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva Ukrajiny dňa 24. júna 2010 uverejnili  2. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, v rámci ktorej podporené projekty budú realizované prostredníctvom  Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) spolu so spolufinancovaním troch členských krajín EÚ. Finančná alokácia 2. výzvy je 14 000 000 EUR zo zdrojov programu ENPI.

V rámci vyhlásenia 2. výzvy sa uskutoční celotýždňový splav rieky Tisy, ktorá predstavuje dušu programu a ktorého poslednou zastávkou splavu bude
promočné podujatie vo Veľkých Trakanoch, ktoré sa uskutoční v piatok 16.7. 2010 o 16.00 h v budove Múzea soľnej cesty po Tise, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Súčasťou eventu budú prezentácie úspešných projektov programu susedstva HUSKUA 2004 - 2006 ako aj už schválených projektov v rámci 1. výzvy programu ENPI HUSKROUA. Po prezentáciách sa uskutoční briefing - pozvaných hostí z VÚC Prešov a Košice spolu so zástupcami Spoločného technického sekretariátu v Budapešti, ktorí budú odpovedať na otázky novinárov, tykajúce sa programu ENPI.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood