Facebook Statistics
Značka Kvality

PPA začala schvaľovať doplnkové platby pre chovateľov dojčiacich kráv, oviec a kôz

10-08-2020

PPA dňa 03.08.2020 zahájila schvaľovanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2020. Predmetom týchto žiadostí je platba na dojčiace kravy nad 24 mesiacov a ovce a kozy nad 12 mesiacov. Ku koncu minulého týždňa PPA schválila už 2 475 žiadostí v celkovej výške 3 604 519,41 EUR z 2 496 podaných žiadostí.

Na podporu dojčiacich kráv je stanovený národný strop 28 080 dobytčích jednotiek a pre ovce a kozy nad 12 mesiacov je stanovený národný strop 45 863 dobytčích jednotiek. V prípade dojčiacich kráv bol tento strop prekročený a z tohto dôvodu je pre túto schému určený koeficient krátenia na úrovni 0,45078743. Pri jednej oprávnenej a schválenej dobytčej jednotke je priznaný a podporený počet 0,45 dobytčej jednotky.

Sadzbou vo výške 70,00 EUR/DJ sú podporované dojčiace kravy nad 24 mesiacov a sumou 45,50 EUR/DJ ovce a kozy.

Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky má za cieľ prispieť k vyrovnaniu príjmov poľnohospodárov v tých členských štátoch EÚ, ktorých úroveň priamych platieb je pod úrovňou 90 % priemeru Únie a ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood