Facebook Statistics

Pracovná návšteva ministra Simona

26-08-2010

Návrh pracovnej návštevy ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR p. Ing. Zsolta S i m o n a na uvádzaní poškodených ochranných hrádzí Ondavy a Latorice do prevádzkyschopného stavu

Konanie pracovnej návštevy: 27. augusta 2010

9,00 hod. stretnutie p. ministra s pracovníkmi SVP, š. p. na Správe povodia  Bodrogu v Trebišove
9,00 – 9,15 hod.
spresnenie programu pracovnej návštevy p. ministra
9,15 – 9,50 hod. presun terénnymi autami na opravovanú pravostrannú ochrannú hrádzu Ondavy
9,50 – 10,15 hod. odborný výklad k oprave ochrannej hrádze Ondavy a funkcii ČS Hraň, Ladislav a Július
10,15 – 11,00 hod. presun na poškodenú ľavostrannú hrádzu Latorice (km 7,0 a 8,0)
11,00 – 11,15 hod.
odborný výklad postupu rekonštrukcie ochrannej hrádze
11,15 – 11,45 hod.
presun na Čerpaciu stanicu Streda nad Bodrogom
11,45 – 12,15 hod. stretnutie p. ministra so starostami obcí, ktoré boli najviac postihnuté povodňami v máji a júni t. r.
12,45 – 14,00 hod. presun p. ministra na mimoriadne rokovanie vlády SR v Košiciach

 

Návrh účasti starostov: obce Viničky, Borša, Oborín, Malčice, Markovce

Odborný výklad: na pravostrannej ochrannej hrádzi Ondavy (Ing. Kondáš)
na ľavostrannej hrádzi Latorice   (Ing. Kolesárová)