Facebook Statistics
Značka Kvality

Predaj z dvora

08-06-2010

Vstupom do EÚ začalo u nás platiť spoločné potravinové právo, ktoré ustanovuje podmienky výroby a predaja potravín. Brusel zadefinoval tieto podmienky tak, aby podľa nich postupovali a mohli sa kontrolovať najmä veľkovýrobcovia. Pravidlá pre malé farmy si má každá členská krajina vytvoriť sama.

Z Programového vyhlásenia vlády SR vyplýva úloha riešiť predaj z dvora malých množstiev živočíšnych produktov, a tým vytvárať lepšie podmienky pre rozvoj vidieka.

Priamo od prvovýrobcu by boli predávané potraviny živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi alebo maloobchodnej prevádzkarni, ktoré by boli čerstvé, priemyselne nespracované.

Na realizáciu tohto cieľa vláda Slovenskej republiky schválila dva návrhy nariadení, ktoré boli zaslané na notifikáciu do Bruselu. Po zapracovaní pripomienok z Bruselu vláda SR prijala nasledovné nariadenia :

  1. N A R I A D E N I E   V L Á D Y  Slovenskej republiky č. 352/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.
  2. N A R I A D E N I E   V L Á D Y   Slovenskej republiky č. 283/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby

Cieľom Ministerstva pôdohospodárstva SR je, aby spotrebitelia mohli prísť na farmu  a kúpiť si kvalitné potraviny, ktorých cena nebude vyššia ako v obchodných reťazcoch, čím   sa zvýši ich podiel predaja. Spotrebiteľ nájde u farmára regionálny výrobok s regionálnymi chuťovými vlastnosťami.

Z pohľadu Európskej únie sa Slovensko tak zaradilo medzi ostatné krajiny, ktoré pri splnení istých hygienických podmienok umožní farmárom predávať čerstvé mlieko, mäso, syry, ryby, med a ďalšie živočíšne výrobky vysokej kvality, čerstvosti a bezpečnosti rovno zo svojho dvora.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood