Facebook Statistics
Značka Kvality

Predbežná informácia

18-08-2016
  1. Pripravovaný právny predpis:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

  1. Základné ciele právnej úpravy:

Rozšírenie dôvodov pozemkových úprav o usporiadanie vlastníckych vzťahov na území tzv. rómskych osád a hospodárskych dvorov bývalých aj súčasných poľnohospodárskych podnikov.

Úprava podmienok pozemkovej a finančnej náhrady za pôvodné pozemky vo vzťahu pozemkovým úpravám na účely usporiadania vlastníckych vzťahov na území tzv. rómskych osád, hospodárskych dvorov bývalých aj súčasných poľnohospodárskych podnikov a pri usporiadaní vlastníctva v súvislosti so zmenou štátnej hranice.

Úpravy vyplývajúce z praxe pozemkových úprav.

  1. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia legislatívy, odbor legislatívy
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59266404
email: [email protected], [email protected],

  1. Predkladaný termín začatia pripomienkového konania

september 2016

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood