Facebook Statistics
Značka Kvality

Predbežná informácia

07-10-2016

1. Pripravovaný právny predpis

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

2. Základné ciele právnej úpravy

Vypustenie § 4 písm. g) týkajúceho sa oslobodenia od odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ak ide o stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii, v sume najmenej jednej miliardy eur investičných nákladov a jej realizáciou sa vytvorí najmenej 2 000 nových pracovných miest. Dôvodom vypustenia je výhrada Európskej komisie k tomuto ustanoveniu ako riziku neoprávnenej štátnej pomoci narúšajúceho hospodársku súťaž.

3. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia legislatívy, odbor legislatívy
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

email: [email protected]

4. Predkladaný termín začatia pripomienkového konania:

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood