Facebook Statistics
Značka Kvality

Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020

12-03-2015

(Trenčín, 12. marca 2015) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 odštartovalo sériu informačných dni v Trenčíne. Globálnym cieľom nového programu, ktorý nadväzuje na operačné programy určené na roky 2007 – 2013 – Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj, je prispieť k zlepšeniu kvality života, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Alokácia daného programu predstavuje 1 754 490 415 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a celková alokácia vrátane národného spolufinancovania je 2 122 886 242 EUR. Slovami šéfa agrorezortu Ľubomíra Jahnátka: „Ide o celoplošný program, ktorý bude smerovať predovšetkým na rozvoj miest, obcí a vidieka. Je to multispektrálny program, ktorý sa trošku líši od iných programov. Určený je nielen pre vyššie územné celky a obce, ale sú tam aj špecifické oblasti ako podpora koncových neštátnych nemocníc, podpora kreatívneho priemyslu a sociálnych zariadení pre deti a seniorov.“

 Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 má 6 prioritných osí. Prvou je Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ktorá zahŕňa Regionálnu mobilitu, a tiež Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov. Ten zahŕňa Verejnú osobnú dopravu a Cyklistickú a nemotorovú dopravu. Cieľom je rozvoj miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy a výstavba nových úsekov ciest II. triedy. V rámci Verejnej osobnej dopravy ide o zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zefektívnenie verejnej osobnej dopravy a zvýšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy. Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry sa týka aj nemotorovej dopravy, pre ktorú bude v rámci prvej osi zabezpečená tiež propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy.

Druhou prioritnou osou je Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, pod čím sa rozumie Podpora sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry a Podpora infraštruktúry vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Investovať by sa malo do materiálno-technického vybavenia zariadení, do zariadení sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti  a do rekonštrukcie i modernizácie objektov, prípadne do výstavby nových objektov. V rámci podpory zdravotníckej infraštruktúry sa bude modernizovať infraštruktúra nemocníc, ktoré poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť. „Podobne ako v prípade prvej osi sa bude investovať do budov a materiálno-technického vybavenia a do budovania infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Investície budú smerované aj do materských škôl, konkrétne do rozširovania kapacít, modernizácie a vnútorného vybavenia,“ zdôraznil generálny riaditeľ Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Viktor Veselovský. V súvislosti so základnými školami to bude materiálno-technické vybavenie jazykových, technických a prírodovedných učební a v rámci stredných odborných škôl sa bude klásť dôraz na dielne, učebne, knižnice, podnikateľské inkubátory a vybavenie internátov.

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch je prioritnou osou, ktorá zahŕňa podporu rastu a zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Konkrétne ide o zriadenie kreatívnych centier a podporu ich služieb.

Štvrtá prioritná os sa nazýva Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s troma špecifickými cieľmi. Prvým je zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov v podobe komplexnej rekonštrukcie budov. Ďalej, zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou a efektívna likvidácia odpadových vôd prostredníctvom rekonštrukcie prívodov vody, stokovej siete, budovania verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Rovnako by sa rekonštruovala, rozširovala kapacita a budovali by sa nové zdroje podzemnej vody. Posledným špecifickým cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, akými sú prirodzené krajinné prvky, mestské prvky, aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry, osobitné zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu a regenerácia vnútroblokov sídlisk.

Predmetom piatej osi je Miestny rozvoj vedený komunitou, ktorý zahŕňa zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni prostredníctvom podpory podnikania a inovácií. Okrem toho je jeho súčasťou podpora udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Poslednou prioritou je Technická pomoc, ktorá má zabezpečiť efektívnu implementáciu operačného programu. Okrem podpory vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov by malo ísť, napríklad, aj o zabezpečenie monitorovania a kontroly.       

Nový Integrovaný operačný program, ktorý bude založený na regionálnych stratégiách a slúžiť najmä pre predstaviteľov miest, obcí a organizácii predpokladá väčší synergický účinok z použitých prostriedkov v regiónoch. „Už dnes vyššie územné celky a jednotlivé územia mestských funkčných oblastí  pripravujú ucelené stratégie, ktoré postúpia na riadiaci orgán, a keď príde k ich odsúhlaseniu, je možné začať s implementáciou. Koordinátorom pre jednotlivý územný celok a mestskú oblasť bude tzv. Rada partnerstva. Ďalšou možnosťou budú Miestne akčné skupiny, ktoré budú zložená na základe verejno-súkromného partnerstva. Pôjde doslova o prípravu a riadenie projektov zdola nahor. My dáme nejakému zoskupeniu nadšencov, ktorí vytvoria združenie, fixnú čiastku a oni si rozhodnú, kde túto čiastku rozdelia. Je to veľmi výhodné najmä pre menšie obce“ priblížil minister agrorezortu Ľubomír Jahnátek.

Ďalšie informačné dni k Implementácii integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014 – 2020 budú prebiehať nasledovne:

Trnava, Dom kultúry – 13. marec 2015
Prešov, Odborový dom kultúry – 26. marec 2015
Košice, Double Tree by Hilton – 27. marec 2015
Žilina, hotel Holiday Inn – 9. apríl 2015
Banská Bystrica, hotel Lux – 10. apríl 2015
Bratislava, Kongresové centrum Technopol – 16. apríl 2015
Nitra, priestory výstaviska Agrokomplex – 17. apríl 2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood