Facebook Statistics
Značka Kvality

Preskúmanie literatúry a posúdenie alternatívnych metód testovania neurotoxicity

03-05-2018

Úrad EFSA zbieral posledných 27 rokov (až do polovice roka 2017) vedeckú literatúru (v angličtine) o najmodernejších alternatívnych metódach testovania, vrátane in vitro, in silico metód a alternatívnych modelov nevyužívajúcich cicavce (non-mammalian models).

Preskúmanie literatúry identifikovalo rôzne testovacie metódy, schopné predpovedať neurotoxicitu (NT) chemikálií na základe vopred definovaných kategórií NT (27). Kategórie boli odvodené na základe spôsobu účinku (mode of action, MoA) známych neurotoxických látok pre ľudí.

Najprediktívnejším in vitro modelom, ktorý pokrýva veľkú časť týchto kategórií, sú bunky alebo tkanivá hlodavcov. Testovacie systémy, odvodené od indukovaných pluripotentných ľudských kmeňových buniek (iPSC), sú sľubné a pre ľudí významné. Pre tieto modely zatiaľ neexistujú dostatočné údaje, ktoré by preukázali ich vhodnosť pre spoľahlivé nahradenie testovania NT na bunkách hlodavcov.

Preskúmanie vedeckej literatúry ďalej vyústilo v identifikáciu 54 publikácií ohľadom in silico metód (QSAR), ktoré sú relevantné pre NT (39 publikácií sa zaoberalo prienikom cez hematoencefalickú bariéru). Metódy QSAR z publikácií vychádzali najmä z údajov o liekoch a chemických látkach. Ohľadom prestupu chemikálií a pesticídov hematoencefalickou bariérou sa však zdajú byť dostupné experimentálne údaje obmedzené.

Hodnotenie alternatívnych metód pre stanovenie NT, ktoré využíva model celého organizmu, poukázalo vo väčšine prípadov na C. elegans (rod hlístovce), tento model vykazoval vysokú predikciu (96%). Hoci sa D. rerio, „zebrafish model“, ukázal byť sľubným pre stanovenie vývojovej neutoroxicity (DNT), jeho hodnotenie pre stanovenie NT nebolo uspokojivé. Pre komplexnejšie posúdenie by sa účinky látok u alternatívnych modelov nevyužívajúcich cicavce mali kombinovať s in vitro elektrofyziologickým meraním.

Celé znenie správy nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese:

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1410e


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood