Facebook Statistics

Priame platby na rok 2006 (z 9.novembra 2006 č. 2627/2006-100)

14-11-2006

Oznámenie

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške priamych platieb na rok 2006 poskytovaných formou jednotnej platby na plochu, osobitnej platby na cukor a doplnkových priamych platieb

(z 9.novembra 2006 č. 2627/2006-100)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe čl. 13, ods. 5 usmernenia ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb a výmenného kurzu SKK/EUR podľa čl. 4, ods. 1 nariadenia Komisie č.2808/98 z 22. decembra 1998 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve, stanovilo nasledujúce sadzby pre rok 2006:

  1. Jednotná platba na plochu: 2 459,93 Sk/ha,
  2. Osobitná platba na cukor: 14 058,19 Sk/ha,
  3. Platba na plodiny pestované na ornej pôde: 2 192,95 Sk/ha,
  4. Platba na chmeľ: 9 000 Sk/ha,
  5. Platba na vybrané odrody tabaku (Burley): 75 000 Sk/ha,
  6. Platba na vybrané odrody tabaku (Virginia): 120 000 Sk/ha,
  7. Platba na chov dojčiacich kráv: 4 300 Sk/ks,
  8. Platba na chov bahníc, jariek a kôz: 560 Sk/ks,
  9. Doplatok na jednotnú platbu na plochu za rok 2005: 22,55 Sk/ha.
Miroslav Jureňa
minister

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood