Facebook Statistics

Tlačové správy

Prípad utrateného koňa Chansona si vyžiadal personálne dôsledky

04-09-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa po návrate z Nemecka z neformálneho stretnutia ministrov AGRIFISH osobne zaujímal o prípade koňa Chansona v Dolnom Hričove, ktorý bol utratený v piatok 28. augusta 2020.

V súvislosti s týmto prípadom minister avizoval, že nevylučuje personálne dôsledky. Po dôslednom zvážení poveril Ján Mičovský riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. Jozefa Bíreša, aby odvolal riaditeľku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Žilina Líviu Čičkovú pre nezvládnutie komunikácie, ktorá sa očakáva od riaditeľky RVPS.

 Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood