Facebook Statistics

Pripomienkovanie vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre vitamín K

16-01-2017

Panel EFSA pre výživové produkty, výživu a alergény (NDA) vypracoval na základe požiadavky Európskej komisie návrhy výživových referenčných hodnôt pre vitamín K. Panel vo svojom vedeckom stanovisku venovanom DRVs vitamínu K uvádza výživové referenčné hodnoty pre fylochinónovú a menachinónovú formu vitamínu K. Žiaden z biomarkerov príjmu alebo funkcie vitamínu K nie je podľa panela vhodný k vypracovaniu DRVs pre vitamín K. Rozličné závery, ktoré možno spájať s príjmom vitamínu K boli taktiež prehodnotené, avšak tieto údaje tiež nemožno použiť k stanoveniu DRVs. Priemerné nároky a referenčné príjmy populácie pre vitamín K nemožno vypracovať pre dospelých, dojčatá ani pre deti a teda, nie je možné stanoviť hodnoty primeraného príjmu (AIs). Panel berie do úvahy, že dostupné údaje o výskyte, absorpcii, funkcii a obsahu manachinónov v telesných orgánoch sú nedostatočné. Boli teda stanovené AIs len pre fylochinóny. Po vyhodnotení dodatočných dostupných údajov od roku 1993, ktoré sa týkajú najmä biomarkerov, príjmových údajov a faktoriálového prístupu, a ktoré sú značne nespoľahlivé, sa panel rozhodol ponechať v platnosti referenčné hodnoty navrhnuté Vedeckou komisiou pre potraviny (SCF) v roku 1993.

Pre všetky vekové kategórie je stanovený limit 1 µg fylochinónu/kg telesnej hmotnosti za deň. Vzhľadom na príslušné referenčné telesné hmotnosti, AIs pre fylochinón sú stanovené v hodnote 70 µg/deň pre všetkých dospelých, vrátane tehotných a dojčiacich žien, 10 µg/deň pre deti vo vekovom rozmedzí 7-11 mesiacov  a medzi 12 µg/deň pre deti vo veku 1-3 rokov a 65 µg/kg pre deti vo veku 15-17 rokov.

Priepomienkovanie k vedeckému stanovisku k DRVs pre vitamin K je otvorené do 24. februára 2017.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood