Facebook Statistics
Značka Kvality

Príručka pre stanovenie populácie diviakov: metódy, výzvy a možnosti

13-07-2018

Cieľom príručky je posúdenie presnosti a spoľahlivosti metód stanovenia denzity (t.j. populácia diviakov na plošnú jednotku) a relatívneho zastúpenia (t.j. zastúpenie druhu v konkrétnom ekosystéme) diviakov. Príručka poskytuje údaje potrebné pre výpočet týchto parametrov.

V príručke bolo preskúmaných a vyhodnotených 18 metód. Keďže je nemožné spočítať diviaky na veľkom území, odhad denzity a zastúpenia je spoľahlivý iba v miestnom meradle konkrétnych biotopov.

Pri odhadovaní denzity populácie diviakov boli odporučené 3 metódy (záchyt na kameru, počty prechodov a meranie vzdialenosti jednotlivých jedincov pomocou termografie). Metóda záchytu na kameru je použiteľná všade a poskytuje porovnateľné údaje.

Údaje o diviakoch získané rôznymi metódami nemožno priamo skombinovať. Kvalitné štatistické poľovnícke údaje môžu poskytnúť informácie o dlhodobých trendoch v populácii diviakov a takéto údaje sú porovnateľné v rámci celej Európy. Môžu byť použité na prediktívne modelovanie relatívneho zastúpenia a denzity diviakov. Je potrebné zostaviť a overiť údaje o výskyte diviakov na rôznych územiach, samotné údaje o ulovených diviakoch nie sú dostatočné. Rozsiahlejšie údaje sú tiež potrebné na vyhodnotenie prediktívnych modelov pre veľké územia a na prepočet predpokladaného relatívneho zastúpenia diviakov na hustotu ich populácie.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1428


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood