Facebook Statistics
Značka Kvality

Prístup k poľnohospodárstvu musí byť aktívny

11-03-2011

Bratislava v dňoch 10. a 11. marca 2011 privítala účastníkov medzinárodnej konferencie na tému „Zamestnanosť – kľúčový faktor ekonomickej stability štátu“, ktorá sa konala pod patronátom podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Mihála.

Minister Zsolt Simon prijal pozvanie svojho vládneho kolegu a na konferencii sa vyjadril k dvom pálčivým témam – vývoj zamestnanosti v poľnohospodárstve a zamestnanosť v lesnom hospodárstve.

Ako uviedol minister Simon, zamestnanosť v poľnohospodárstve a v lesníckom sektore každoročne klesá, v agrosektore v r. 2009 pracovalo 65,3 tisíc obyvateľov, čo predstavuje iba 2,4% ekonomicky aktívneho obyvateľstva, v lesníctve pracuje o 50% pracovníkov menej, než tomu bolo v r. 1990. Znižovanie zamestnanosti, pokiaľ vyplýva z technického pokroku a zvyšovania produktivity práce a účinnosti výrobných faktorov, je prirodzeným javom, no v podmienkach Slovenska bol úbytok pracovných síl v oboch sektoroch ovplyvnený aj inými faktormi, za určujúce možno považovať transformáciu a v poslednom období aj ekonomickú a finančnú krízu.

Podľa ministra je predovšetkým potrebné znížiť regionálne rozdiely, a to nielen na úrovni vyšších územných celkov, ale aj v satelitných oblastiach a na vidieku, ktoré majú oveľa nižšiu úroveň rozvoja. Ďalším krokom by podľa ministra malo byť prehodnotenie rozsahu chránených území, ich rozsah má totiž dopad pracovné príležitosti. „Krajina môže byť obhospodarovaná bez toho, aby sme ju poškodzovali,“ prízvukoval minister.

Navrhovanými opatreniami sa v poľnohospodárstve a lesníctve vytvorí asi 3800 nových pracovných miest, predovšetkým v rámci rozvoja vidieka a v lesnom hospodárstve (energetické porasty , výroba drevnej štiepky), prispieť k rozvoju zamestnanosti v regiónoch po celom Slovensku by malo aj už avizované vytvorenie 1200 pracovných miest, ktoré pomôžu pri protipovodňových opatreniach.

Minister Simon oznámil aj pripravovaný rozvoj spolupráce s rezortom hospodárstva pri produkcii drevnej vlákniny, ktorej má naša krajina dostatok.

Pozadu podľa jeho slov nesmie ostať ani špecializovaná rastlinná výroba, kde je potrebné definovať pojem tzv. aktívneho farmára.„Farmár nemá iba produkovať zisk, musí pristupovať k poľnohospodárstvu aktívne a starať sa o zveľaďovanie krajiny,“ pripomenul minister. Výrazné uľahčenie agropodnikania a zníženie administratívnej záťaže má priniesť pripravované zavedenie predaja konečnému spotrebiteľovi, minister Simon verí, že zároveň vytvorí partnerský systém, ktorý nebude len o kvalite, ale aj o dôvere medzi prvovýrobcom a spotrebiteľom.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood