Facebook Statistics
Značka Kvality

Program "Školské mlieko"

09-06-2010

V roku 2004 sa začal na Slovensku realizovať program „školské mlieko“, ktorý je pod záštitou Európskej Únie a prebieha aj v iných štátoch EÚ. Cieľom programu „ŠKOLSKÉ MLIEKO“ je zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov a podporiť  tak zdravú výživu detí, vychovávať ich k zdravému životnému štýlu a umožniť  deťom kupovať  si tieto výrobky za cenovo výhodnejších podmienok.

Možno konštatovať, že spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku je veľmi nízka a od roku 1989 klesla ich spotreba z 220 kg na osobu a rok na súčasnú úroveň 152 kg, pričom odporúčaná ročná spotreba podľa odborníkov na výživu je 220 kg. Stravovacie návyky sa vyvíjajú už v mladom veku a sú často rozhodujúcimi faktormi ovplyvňujúcimi ľudské zdravie po celý život. Tieto návyky u detí ovplyvňujú nielen rodičia, ale aj samotná škola.

Doteraz sa do programu „ŠKOLSKÉ MLIEKO“ sa zapojilo už viac ako 1400 škôl a školských zariadení. Postupne  sa zvyšuje počet zapojených školských zariadení do programu a každoročne sa zvyšuje aj objem prostriedkov vynaložených na realizáciu tohto programu.

Finančné prostriedky na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov žiakom v školských zariadeniach poskytuje Európska únia a  Slovenská republika zo štátneho rozpočtu. Podporu zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu môže žiadať škola, zriaďovateľ školy alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej alebo viacerých škôl zriaďovateľov školy zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky.

Žiadosť o zabezpečenie mlieka a mliečnych výrobkov sa podáva na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorej prílohou musí byť zoznam mliečnych výrobkov, charakteristika výrobku (informácia o názve výrobku, o jeho výrobcovi), informácie o spôsobe balenia, distribúcie, skladovania a cene mliečneho výrobku, protokol vydaný schváleným laboratóriom, ktoré potvrdí ustanovené parametre mliečneho výrobku, úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny školy, zoznam škôl, pre ktoré sa poskytujú výrobky. Po schválení tejto žiadosti sa podáva žiadosť o poskytnutie pomoci. Platbu vykoná Pôdohospodárska platobná agentúra po dodaní mliečnych výrobkov - (link na PPA).

SÚŤAŽ O LOGO PROGRAMU „ŠKOLSKÉ MLIEKO“:

S cieľom propagácie programu „ŠKOLSKÉ MLIEKO“ a zároveň zatraktívnenia tohto programu, tento rok prebiehala súťaž o logo programu „ŠKOLSKÉ MLIEKO“, do ktorej sa mohli zapojiť všetci žiaci základných ako aj stredných škôl. Podmienky súťaže boli uverejnené na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR. Návrhy mohli žiaci základných a stredných škôl posielať do konca januára a následné vyhodnotenie prebiehalo v marci prostredníctvom zamestnancov ministerstva pôdohospodárstva SR. Do súťaže bolo zaslaných vyše 400 návrhov na logo „ŠKOLSKÉ MLIEKO“. Zo všetkých návrhov spĺňalo kritériá na logo programu asi polovica návrhov. Víťazom sa stal Marcel Lacko, študent Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby v Bratislave, ktorého logo svojím nápadom ako aj spracovaním vyčnievalo nad ostatnými návrhmi. Na logu bola zobrazená kravička popíjajúca mlieko so slamky čo je jednoduché a zároveň výstižné. Ocenením pre víťaza a jeho spolužiakov bol výlet na poľnohospodársku farmu Vlčkovce pri Trnave.

Program „ŠKOLSKÉ MLIEKO“ sa riadi nariadením Komisie (ES) č. 657/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách v znení neskorších predpisov, a tiež nariadením vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood