Facebook Statistics

Projekt SIGMA: Komplexný prístup k zhromažďovaniu údajov o chorobách zvierat

13-06-2018

Európska komisia (EK) požiadala úrad EFSA o vedeckú a technickú podporu pri epidemiologickej analýze ochorení zvierat (africký mor ošípaných, nodulárna dermatitída, vtáčia chrípka) a o posúdenie dohľadových údajov ochorení zvierat (t. j. Echinococcus multilocularis, vtáčia chrípka).

V súčasnosti nie sú dátové modely úradu EFSA plne harmonizované, nakoľko nie sú prepojené so Systémom pre hlásenie chorôb zvierat EK (ADNS) a predkladanie a validácia údajov nie je automatizovaná. Úrad EFSA chce spolupracovať s členskými štátmi (ČŠ) vo forme projektu SIGMA na technických aspektoch „ad hoc zberu dát o zdravotnom stave zvierat" s cieľom:

  1. redukovať manuálne zadávanie údajov ČŠ pre úrad EFSA
  2. zabrániť dvojitému podávaniu správ ČS pre úrad EFSA, prípadne iné systémy
  3. poskytnúť ČŠ nástroje na automatické vypracovanie návrhov národných správ o zdraví zvierat v chránenom prostredí (zabezpečené spojenie, prihlasovacie údaje)
  4. zvýšiť kvalitu a porovnateľnosť dát získaných od ČŠ
  5. skrátiť čas na získanie aktuálnych relevantných dát pre hodnotenie rizika a vydanie vedeckého stanoviska

Cieľom predloženej vedeckej správy je poskytnúť základné informácie, ktoré sú na pochopenie projektu SIGMA potrebné. V správe je tiež zahrnutý stručný opis zasadnutia siete pre zdravie zvierat úradu EFSA.

Celé znenie správy je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1428