Facebook Statistics
Značka Kvality

Protikorupčná politika a nahlasovanie korupcie

Protikorupčná politika a nahlasovanie korupcie

Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva

Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „rezortný protikorupčný program“) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“).

Rezortný protikorupčný program nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR a na jeho vypracovanie sa využili informácie získané riadením korupčných rizík na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“) a organizáciách v jeho pôsobnosti (ďalej len „organizácie“).

Rezortný protikorupčný program je nástrojom na posilňovanie a presadzovanie protikorupčnej kultúry a na zdokonalenie riadenia a rozpoznávania korupčných rizík v podmienkach ministerstva a organizácií. V rezortnom protikorupčnom programe sú uvádzané korupčné riziká vyhodnotené ako riziká so strednou, vysokou a veľmi vysokou významnosťou a konkrétne systémové opatrenia zamerané na prevenciu korupcie a podporu protikorupčného správania. Rezortný protikorupčný program je každoročne aktualizovaný v termíne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.


Protikorupčný koordinátor Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s bodom B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 vytvorilo pozíciu rezortného protikorupčného koordinátora. Protikorupčný koordinátor v spolupráci s ostatnými zamestnancami ministerstva a jeho organizácií koordinuje činnosti na predchádzanie korupcii, jej elimináciu a riadenie korupčných rizík.


Oznamovanie podozrení na korupciu zamestnancov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti

Korupciou zamestnancov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti sa rozumie zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech zamestnanca alebo v prospech iných osôb.

Zoznam organizácií v pôsobnosti ministerstva

 • Pôdohospodárska platobná agentúra,
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
 • Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra,
 • Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, 
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
 • Národné lesnícke centrum,
 • Štátny veterinárny a potravinový ústav,
 • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,
 • Štátne lesy Tatranského národného parku,
 • Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií,
 • Múzeum vo Svätom Antone, 
 • Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik,
 • LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
 • Národný žrebčín “Topoľčianky“, štátny podnik,
 • Závodisko, š. p.,
 • Hydromeliorácie, štátny podnik,
 • agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, 
 • Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik,
 • Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia.

Ministerstvo nemá kompetenciu odhaľovať a vyšetrovať trestné činy korupcie, túto kompetenciu majú orgány činné v trestnom konaní. Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt. 

Podozrenia zo spáchania trestného činu korupcie, t. j. prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia a športová korupcia v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov sa riešia podľa pravidiel ustanovených v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Podľa § 340 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin alebo niektorý z trestných činov korupcie, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Podanie trestného oznámenia podľa § 62 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Podľa § 196 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov: „Trestné oznámenie sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi.“.

Výlučne orgány činné v trestnom konaní môžu vyšetrovať podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, atď. v súlade s príslušnými ustanoveniami Trestného poriadku.

Podozrenie z trestného činu korupcie oznamuje verejnosť orgánu činnému v trestnom konaní zaslaním podania alebo telefonickým oznámením na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA), Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo na Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Národná kriminálna agentúra je spolu s Úradom špeciálnej prokuratúry oprávnená vyšetrovať podozrenia zo spáchania trestného činu korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia a športová korupcia) s výnimkou trestných činov korupcie páchaných príslušníkmi Policajného zboru, ktoré sú vo vecnej príslušnosti Úradu inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kontakty na orgány činné v trestnom konaní:

Kontaktná adresa:

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru
Račianska 45, 812 72 Bratislava

Tel.: 09610 52102
Fax: 09610 59048

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
Národná kriminálna agentúra

Pribinova 2
812 72 Bratislava
http://www.minv.sk/?NAKA

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Úrad špeciálnej prokuratúry

Štúrova 2
812 85 Bratislava 1
Tel.: 033/2837 171, 033/2837 192
e-mail: [email protected]
https://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/burad-specialnej-prokuraturyb-1cd5.html


Podávanie podnetov, podaní, sťažností, petícií a žiadostí v podmienkach rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje verejnosti robiť podania rôznymi formami:

 • podávanie podnetov na vykonanie kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
 • podávanie podaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • podávanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • podávanie petícií podľa zákona č.  85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 • podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak má verejnosť informácie, ktoré naznačujú možnú korupciu zamestnanca/zamestnancov ministerstva, tak má možnosť takéto informácie nahlásiť písomne, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [email protected]. V prípade, ak verejnosť má pochybnosti o pravdivosti, úplnosti alebo preukázateľnosti informácií, má možnosť požiadať ministerstvo o sprístupnenie ďalších potrebných informácií v danej oblasti. Ministerstvo sprístupňuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona o slobode informácií je možné osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo elektronickou poštou na adrese: [email protected].

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood