Facebook Statistics
Značka Kvality

Prvé správy o kumulatívnom riziku pesticídov z potravín

05-05-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výsledky svojich 2 pilotných hodnotení rizík. Týkajú sa rizika, ktoré pre ľudí predstavujú rezíduá viacerých pesticídov v potravinách.

Tieto hodnotenia rizika sú vyvrcholením viacročnej spolupráce medzi EFSA a Holandským národným inštitútom pre verejné zdravie a životné prostredie (Dutch National Institute for Public Health and the Environment, RIVM). Jedno hodnotenie sa týka chronických účinkov na štítnu žľazu a ďalšie akútnych účinkov na nervový systém. Dokumenty boli dokončené po 2 mesačnom období konzultácií, počas ktorého dostal EFSA hodnotnú spätnú väzbu od rôznych zainteresovaných strán, vrátane národných inštitúcií, akademickej obce, mimovládnych organizácií a obchodných združení. V Bruseli sa uskutočnilo aj stretnutie so zúčastnenými stranami, ktorého cieľom bolo objasniť metodiku a vysvetliť výsledky práce.

Celkový záver oboch hodnotení rizika znie, že riziko pre spotrebiteľov, vyplývajúce z kumulatívnej expozície pesticídom zo stravy, je s rôznou mierou istoty pod prahom, ktorý spúšťa regulačné opatrenia pre všetky zahrnuté skupiny obyvateľstva (viac informácií o použití analýzy neistoty pri hodnotení rizika je dostupných v otázkach a odpovediach EFSA).

V nasledujúcich rokoch budú hodnotené účinky pesticídov na iné orgány a funkcie tela. EFSA v súčasnosti spoločne s Európskou komisiou definuje komplexný implementačný plán.

Látky, posudzované v hodnoteniach rizika, boli identifikované odborníkmi EFSA na pesticídy pomocou metodiky, ktorá je osobitne navrhnutá na klasifikáciu pesticídov do tzv. kumulatívnych hodnotiacich skupín (cumulative assessment groups, CAGs).

V nariadení EÚ o najvyšších prípustných množstvách rezíduí (MRL) pesticídov v potravinách sa stanovuje, že rozhodnutia o MRL by mali brať do úvahy kumulatívne účinky pesticídov hneď, ako budú dostupné metódy na hodnotenie týchto účinkov. Okrem toho, nariadenie o uvádzaní pesticídov na trh stanovuje, že pesticídy by nemali mať žiadne škodlivé účinky na ľudí, vrátane kumulatívnych účinkov.

 Odborník EFSA vysvetľuje, čo sú to pesticídy a ako sa dostávajú do potravín

 

Ďalšie informácie sú dostupné v otázkach a odpovediach EFSA.

Vedecké správy EFSA:

Kumulatívna charakterizácia rizika pesticídov zo stravy, ktoré majú chronické účinky na štítnu žľazu (Cumulative dietary risk characterisation of pesticides that have chronic effects on the thyroid)
Kumulatívna charakterizácia rizika pesticídov zo stravy, ktoré majú akútne účinky na nervový systém (Cumulative dietary risk characterisation of pesticides that have acute effects on the nervous system)

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood