Facebook Statistics

Reakcia na tlačovú konferenciu OĽaNO

22-05-2018

V rámci administrovania tzv. priamych podpôr rieši PPA opakovane každoročne problematické žiadosti určitých žiadateľov, u ktorých v rámci konaní dôjde k zisteniu tzv. sporného práva, kedy PPA nedokáže objektívne určiť právo užívania, a preto na spornú výmeru neposkytne platbu žiadnemu zo sporných žiadateľov. V roku 2016 došlo k sporným prípadom len 73 krát, čo pri počte takmer 19 000 žiadateľov predstavuje len 0,3 % sporných prípadov a podiel 0,14% z celkovej výmery pôdy. Je teda zjavné, že prípady sporného práva predstavujú veľmi nízku početnosť farmárov, čo potvrdzuje, že nejde o systémový nedostatok a problém. Tisícky iných subjektov si dokážu svoje užívacie vzťahy k pôde vysporiadať zákonnými prostriedkami už pred podaním jednotnej žiadosti a v prípade, ak splnia podmienky vopred určené platnou legislatívou, sú im poskytované priame podpory. Samozrejme, je potrebné hľadať riešenia aj pre skupinu nespokojných farmárov a to nielen v rámci rezortu pôdohospodárstva ale v širšom kontexte zapojením aj ostatných aspektov výkonu verejnej moci a správy veci verejných (napr. v oblasti súdnej moci, orgánov činných v trestnom konaní) a tiež celospoločenskou diskusiou o hľadaní konsenzu napr. v oblasti dedičského práva a rozdrobenosti pôdy.

Navrhované ustanovenie vo vzťahu k úhrade nájomného, plneniu dodatočných podmienok, napr. v oblasti rozpočtových pravidiel, je navyše v prípade priamych platieb v priamom rozpore s príslušnou legislatívou EÚ vzhľadom na skutočnosť, že priame platby sa poskytujú na ročnom základe na každý hektár nahlásený poľnohospodárom. Členské štáty teda majú povinnosť platiť, akonáhle sú splnené podmienky oprávnenosti na podporu. Existujúce právne predpisy EÚ v prípade priamych platieb neponechávajú priestor pre takúto dodatočnú vnútroštátnu právnu úpravu. Navrhovaná právna úprava  z dielne opozičných poslancov je v hrubom rozpore s legislatívou EÚ. Táto neumožňuje žiadne dodatočné legislatívne úpravy procesov priamych platieb.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood