Facebook Statistics
Značka Kvality

Rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách: miera dodržiavania limitov je najvyššia za posledných desať rokov

04-03-2022

Podľa najnovších údajov rezíduá veterinárnych liečiv a ďalších sledovaných látok u zvierat a v potravinách živočíšneho pôvodu v Európskej únii naďalej klesajú.

EFSA dáta z monitoringu za rok 2020 zahŕňajú 620 758 vzoriek hlásených členskými štátmi, Islandom a Nórskom. Podiel vzoriek, ktoré prekročili zákonom povolené maximálne limity, bol 0,19 %. Ide o najnižšiu hodnotu za posledných 11 rokov, kedy sa nedodržanie limitov pohybovalo v rozmedzí 0,25 % až 0,37 %. Za rok 2019 je uvedených 0,30 %.

V porovnaní s rokmi 2017, 2018 a 2019 sa v roku 2020 znížila frekvencia výskytu nevyhovujúcich výsledkov u antityreoidálnych látok, steroidov a laktónov kyseliny resorcylovej.

Pokles v porovnaní s rokmi 2017, 2018 a 2019 bol zaznamenaný aj u antihelmintík, organochlórových zlúčenín, organofosforových zlúčenín, farbív a „iných látok“.

Výsledky je možné detailne prechádzať pomocou nového interaktívneho nástroja úradu EFSA pre vizualizáciu dát https://www.efsa.europa.eu/en/data-viz/results-monitoring-vmpr-2020.

Údaje, ktoré zahŕňajú približne 13 miliónov výsledkov, sú k dispozícii na Knowledge Junction– otvorenom úložisku spravovanom úradom EFSA, ktoré bolo zriadené za účelom zlepšenia transparentnosti, reprodukovateľnosti a opätovnej použiteľnosti záznamov pri hodnotení rizík v oblasti bezpečnosti potravín a krmív.

Celá správa EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2022.EN-7143

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:

EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood