Facebook Statistics
Značka Kvality

Rezíduá veterinárnych liečiv vo väčšine prípadov neprekročujú maximálne limity

01-04-2020

Najnovšia správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o prítomnosti rezíduí veterinárnych liečiv a kontaminantov u zvierat a v živočíšnych produktoch ukazuje vysokú mieru dodržiavania odporúčaných bezpečnostných limitov v Európskej únii. Správa sumarizuje údaje z monitorovania v EÚ za rok 2018.

Tzv. maximálne reziduálne limity prekročilo 0,3 % vzoriek. Toto číslo sa pohybuje v rozmedzí 0,25 % - 0,37 %, čo sú hodnoty zaznamenané v priebehu posledných 10 rokov.

V porovnaní s rokom 2017 sa nesúlad mierne zvýšil v prípade antityroidných látok a steroidov. Malé poklesy sa zaznamenali v prípade antibakteriálnych látok, iných veterinárnych liečiv (nesteroidné protizápalové lieky) a iných látok a environmentálnych kontaminantov (chemické prvky a mykotoxíny).

28 členských štátov EÚ skontrolovalo celkom 657 818 vzoriek. Údaje  za jednotlivé členské štáty sú k dispozícii na Knowledge Junction, otvorenom úložisku EFSA, ktoré bolo zriadené s cieľom zlepšiť transparentnosť, reprodukovateľnosť a opätovné použitie dôkazov pri hodnotení rizika bezpečnosti potravín a krmív.

Rezíduá v živočíšnych potravinách

Zvieratá, určené na produkciu potravín, môžu byť liečené veterinárnymi liekmi s cieľom prevencie alebo liečby ochorenia. Takéto látky môžu v živočíšnych produktoch zanechávať svoje rezíduá (zvyšky).

Živočíšne potraviny tiež môžu obsahovať zvyšky pesticídov a kontaminantov, ktorým boli zvieratá vystavené. Z tohto dôvodu musia štáty EÚ implementovať plány monitorovania rezíduí s cieľom odhaliť nezákonné používanie alebo zneužitie povolených veterinárnych liečiv u zvierat, určených na produkciu potravín, a preskúmať dôvody ich porušenia.

Tlačovú správu nájdete na webovej stránke EFSA.          

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood