Facebook Statistics
Značka Kvality

Riziko prežitia, usídlenia a rozšírenie druhu Batrachochytrium salamandrivorans v EÚ

04-05-2018

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) je hubový patogén salamandier. Bsal bol detekovaný u populácií salamandier chovaných v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve a tiež u voľne žijúcich salamandier v niektorých regiónoch Belgicka, Nemecka a Holandska.

Pre zisťovanie výskytu Bsal u voľne žijúcich salamandier je pasívny dohľad považovaný za najvhodnejší. Preukázateľnú absenciu Bsal je možné dokázať iba v uzavretých chovoch. Vo voľnej prírode sa Bsal môže šíriť buď aktívne (napr. prostredníctvom salamandier, žiab) alebo pasívne (napr. prostredníctvom vtákov alebo vodou). V infikovaných oblastiach sa Bsal s najväčšou pravdepodobnosťou udržiava a šíri kvôli kontaktu s infikovanými salamandrami alebo kvôli interakcii so žabami. Ľudská činnosť spôsobuje s najväčšou pravdepodobnosťou vstup Bsal do nových oblastí a populácií živočíchov. U obojživelníkov, chovaných v zajatí, je infikovanie Bsal prostredníctvom divých vtákov alebo žiab považované za mimoriadne nepravdepodobné.

Najúčinnejšie a najprijateľnejšie opatrenia na zmiernenie rizika prežitia, usídlenia a rozšírenia Bsal:

  1. zabezpečenie bezpečnejšieho medzinárodného obchodu alebo obchodu v rámci EÚ – zákaz/obmedzenie dovozu salamandier, dodržiavanie hygienických postupov a príručiek osvedčených postupov
  2. ochrana salamandier držaných v zajatí - identifikácia a ošetrenie Bsal pozitívnych vzoriek
  3. ochrana voľne žijúcich salamandier - zabránenie premiestňovania voľne žijúcich obojživelníkov a vypúšťania/návratu chovaných či dočasne v zajatí držaných salamandier do voľnej prírody
  4. zriadenie kontaktných miest/núdzových tímov na zabezpečenie pasívneho dohľadu

Pri kombinácii viacerých opatrení na zmiernenie rizika je celková účinnosť prevencie vyššia. Odporúča sa: zaviesť harmonizovaný protokol na detekciu Bsal v celej EÚ; zlepšiť zber údajov o výskyte a distribúcii salamandier; posilniť aktivity pasívneho dohľadu; zvýšiť povedomie verejnosti a odborníkov; zaviesť podmienku pre akýkoľvek pohyb v zajatí chovaných salamandier v súvislosti s ich známym zdravotným statusom.

Celé znenie správy nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5259

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood