Facebook Statistics
Značka Kvality

Rozsah hodnotenia strategických dokumentov „Operačné programy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a jednotlivými susednými štátmi v programovom období 2007-2013

15-08-2006
„Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR zverejňuje na verejné pripomienkovanie Rozsah hodnotenia strategických dokumentov „Operačné programy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a jednotlivými susednými štátmi v programovom období 2007-2013“ určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípadné pripomienky zasielajte v termíne do 25.8.2006 na adresu uvedenú v priložených súboroch.“


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood