Facebook Statistics

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu zriadenia a prevádzky operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva

02-10-2020

(podopatrenie 16.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

Číslo schémy: DM – 13/2020 

Trvanie schémy: 30.09.2020 - 31.12.2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood