Facebook Statistics
Značka Kvality

Schválené dotácie za rok 2005

29-11-2006

Schválené dotácie 

Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR, na verejnoprospešné činnosti v roku 2005 v zmysle Výnosu MP SR č. 1657/2004-100

 

Por. čís. Združenie Názov akcie (projektu) Schválené dotácie
1. Rodina dobrej nádeje, Radošina Zachovanie genofondu gaštana jedlého 0
2. Klub profesionálnych žien, Nitra Aká je budúcnosť podnikania vidieckych žien 70 000
3. SPZ Poľovnícke združenie Borský Sv. Jur Obnova populácie a zachovanie genofondu zajaca poľného 0
4. Únia regionálnych združení vlastníkov Gemerské reg. združenie Rožňava: 30 000
  neštátnych lesov Slovenska, Nová Dubnica  - Výzva na predkladanie žiadosti PPA - seminár 10 000
     - Náhrada majetkovej ujmy za obmedzenie hospodárenia v lesoch 0
     - Kvalita drevnej hmoty, jej spracovanie a odbyt 10 000
     - Čerpanie eurofondov - príprava projektov na obdobie 2007-2013 10 000
    Slovenská spoločnosť urbárov Žilina: 98 000
     - Nový zákon o dani z príjmu 0
     - Modelová tvorba projektov SOP 42 000
     - Pozemkové právo v pozemkových spoločenstvách v r. 2005 28 000
     - Certifikácia lesov v systéme PEFC 28 000
    Regionálne združenie Spiš Poprad: 35 420
     - Tematický blok - zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 0
     - Praktická činnosť lesomajiteľov pri zabezpečení sertifikácie lesov 13 440
     - Ekologické využitie biomasy – ekologické hospodárenie v lesoch 12 950
     - Súčinnosť lesomajiteľov s VOKA, vidieck. parlament. - techn. postupov 9 030
    Liptovské reg. združenie L. Mikuláš: 21 900
     - Ekonomické dopady na PS v dôsledku obmedzovania hospodárenia 0
     - Súčastne platná legislatíva v podmienkach PS a novelizácie zákonov 8 500
     - Možnosti využívania drevného odpadu - poradenstvo 13 400
     - Protipožiarne opatrenia v lesoch po veternej smršti 0
     - Projekty odstraňovania kalamity a revitalizácia poškodených lesov 0
     - Povinnosti a práva vlastníkov lesov pri spracovaní LHP 0
     - Chemická a biologická ochrana lesov - škodlivé vplyvy po veternej smršti 0
     - Čerpanie Eurofondov a možnosti zabezpeč. finančných prostriedkov 0
    Združenie vlastníkov Oravy, Tvrdošín 11 900
     - Daň z nehnuteľnosti lesných spoločenstiev 0
     - Prostriedky na ochranu lesa 0
     - Systém a zdroje podpory v oblasti lesného hospodárstva 3 900
     - Využitie odpadového dreva na energetické účely 4 200
     - Certifikácia lesov 3 800
    Regionálne združenie Čadca: 48 370
     - Užívacie práva k les. pozemkom, spoločné obhospodár., realizácia zmlúv 9 940
     - Združovanie vlastníkov lesov, platné zákony, ťažba dreva 11 690
     - Ochrana lesov proti podkôrnému hmyzu a hubovým ochoreniam 11 340
     - Finančné zhodnotenie drevnej hmoty z kalamít, technológie ťažby 7 560
     - Vytváranie hosp. celkov -efekt. sprac. drevnej hmoty na biomasu 7 840
    Združenie trenčianskych vlastníkov lesov, Trenčín: 24 000
     - Nový zákon o lesoch 8 000
     - Požiarna ochrana lesov 8 000
     - Certifikácia lesov 8 000
    Turčianske reg. združenie Turany: 7 200
     - Pozemkové právo v PS v roku 2005 0
     - SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 7 200
     - Nový zákon o dani z príjmu 0
     - Uplatň. vlastn. práv pri úhrade finanč. ujmy - obmedzenie hospodárenia 0
    Šarišsko-zemplínske združenie Sabinov: 46 000
     - Návrh zákona o lesoch, národ. lesnícky program, požiarna ochrana úlohy, činnosť reg. združenia 6 000
     - Zákon o lesoch, SOP a rozvoj vidieka, výchova a vzdelávanie pracovníkov LH 12 000
     - Zákon o lesoch, podmienky dotačného systému, národ. les. program, činnosť, úlohy LZ 6 000
     - Návrh zákona o lesoch, národ. les. program, požiarna ochrana, úlohy, činnosť reg. Združ. 6 000
     - Zákon o lesoch, SOP a rozvoj vidieka, výchova a vzdelávanie pracovníkov LH 6 000
     - Zákon o LH, dotačné podmienky, vzdelávanie pracovníkov LH, činnosť a úlohy združenia 6 000
     - Legislatívna činnosť LH, SOP a rozvoj vidieka, činnosť a úlohy združenia 4 000
    Certifikácia neštátnych lesov na Slovensku -medzinárodná konferencia 49 000
    Spolu 371 790
5. ALEA - Agentúra pre podporu lesníckych Interaktívna výstava o lesnej pedagogike 105 700
  a ekologických aktivít Zvolen    
6. Združ. vlastníkov spoločenstevných a súkromných Poradenská a vzdelávacia činnosť 67 200
  lesov Banskobystrického kraja, Zvolen pre vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov  
    Spolu: 67 200
7. Združenie lesníčiek, Zvolen Mladí lesníci 95 000
8. Drienka Drienka 0
9. Slovenský poľovnícky zväz - ústredie Celoštátna výstava s medzinárod. účasťou "Poľovníctvo a príroda Nitra 2005 2 500 000
    Zastupovanie poľovníctva v SR v medzinárodných poľ., kynologických a sokoliarskych organizáciách 150 000
    Celoslovenská súťaž víťazov okresných a reg. kôl KMPP 110 000
    Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dní Svätého Huberta 2005 100 000
    Ozdravné opatrenia pre raticovú zver 1 000 000
    Chovateľské prehliadky poľovníckych trofejí 550 000
    Projekt na zachovanie genofondu karpatského jeleňa v SR 0
    Zvod poľovných a poľ. upotrebiteľných psov SR v roku 2005 57 500
    Využitie poľovných psov pri dohľadávkach raticovej zveri -seminár 0
    Zlepšenie propagácie národ. plemena poľovných psov -slovenský hrubosrstý stavač 32 500
    Spolu 4 500 000
10. Združenie obecných lesov Slovenskej Presadzovanie lesníckej politiky v podmienkach  
  republiky vo Zvolene obecných lesov SR (vzdelávanie, poradenstvo) 91 000
11. Združ. vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Proces obnovy vlastníckych práv k pôde -medzinárodná konferencia 70 000
12. Slovenské združenie podnikateľov Štartovac. podpora na vytvorenie propagač. -informač. systému AGROTOUR 0
  v agroturistike, Lokca Medzin. Konferencia -Dni slovenskej a poľskej agroturistiky po vstupe do EÚ 0
    Prezent. výsledkov integrov. Cezhraničnej spolupráce v agroturist. SR a PR 114 000
    Spolu: 114 000
13. Združ. prac. poľnohospodár., lesn. a potrav. škôl SR Prírodné, historické a kultúrne dedičstvo trnavského regiónu 0
14. Vidiecky parlament na Slovensku Verejná diskusia k novej vidieckej politike - "Chránime a rozvíjame  
    dedičstvo vidieka" 200 000
15. OZ za zveľadenie parku grófa Andrášiho Rekultivácia parku od náletových drevín 600 000
16. Združenie výrobcov syra Festival syrov a bryndze 0
17. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Regionálne dni prvovýrobcov mlieka 2005 200 000
18. Cech pekárov a cukrárov regiónu západ. Slovenska Medzinárodná svetová výstava pekárstva a cukrárstva EUROPAIN 60 000
    Sviatok nového chleba - Kolárovo 2005 10 000
    Pekárska show "CHLIEB A VÍNO" Pezinok 2005 20 000
    Medzinárodná potravinová výstava GASTRA-ALIMENTA COBA 2005 30 000
    Spolu 120 000
19. GEMER - molohontský muzeálny spolok Gemersko - publikácia 100 000
20. Asociácia riaditeľov SOU a vedúcich SPV Majstrovstvá SR v odborných zručnostiach žiakov SOU lesníckych 84 000
  v rezorte pôdohospodárstva na Slovensku Slovenské rybárske dni v Mošovciach 0
    Celoslovenská prezentácia odborných zručností a tvorivosti mládeže SŠP 95 000
    Zastúpenie slovenského pôdohospodárskeho školstva v združení EUROPEA 50 400
    Spolu 229 400
21. Centrum voľného času V. Krtíš Objavujeme živý svet okolo nás 0
22. Spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny Ovčiarske múzeum – galéria ľudového výtvarného prejavu 250 000
23. Potravinárska komora Slovenska, Bratislava Food Trends Forum 2005 0
24. OZ Pre krajší Podzámčok Podzámčok - malý raj na zemi -brožúra 0
    Môžeme nazrieť do maštale? - život na gazdovskom dvore 0
    Spolu 0
25. OZ Pro Villa Nek Vinný festival, ako nástroj dedinského turizmu 100 000
26. Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu Hubertová jazda pre telesne a ináč postihnuté deti 0
27. Humanita pre život 7. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení halušiek 0
28. Spolok včelárov Slovenska, Bratislava Včelár - výstava a Včelárstvo EU- seminár 19 000
    Odborný vzdelávací kurz včelárskych ošetrovateľov - aerosolové zariadenia 9 100
    Aplikácia modernej techniky pri liečení včelstiev – varroáza (kleštikovitosť) 52 400
    Spolu 80 500
29. OZ Kálmána Sötéra, Dolinka VI. Medový festival v Dolinke 100 000
30. Slovenský zväz chovateľov Zachovanie genofondu drobných domácich zvierat 800 000
    Ochrana zdravia zvierat 500 000
    Voľnočasová aktivita mládeže v krúžkoch chovateľov 300 000
    Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva 900 000
    Spolu: 2 500 000
31. Králikárska únia Videofilm - chov brojlerových králikov 0
32. Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (SRS) Správna poľnohospodárska prax pri ochrane rastlín - videodokument 0
33. OZ Šúpolienka Biozáhrada pre úžitok, poznanie a oddych 0
34. Slovenská zeleninárska únia Celoštátny seminár zeleninárov s medzinárodnou účasťou 30 000
    Publikácia o pestovaní cibule kuchynskej a menej známych cibuľových zelenín 56 000
    Nadväzovanie kontaktov a spolupráce so ZU okolitých štátov 20 000
    Prednášky a poradenstvo pre pestovateľov zeleniny a členov SZÚ 24 000
    Výroba, ochrana, cenové relácie a odbyt zeleniny -vydávanie spravodajcov 30 000
    Celoštátny seminár o pestovaní menej známych druhov zeleniny 20 000
    Spolu: 180 000
35. Slovenský zväz záhradkárov Regionálne výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 35 000
   - Republikový výbor Expozícia SZZ na výstave AGROKOMPLEX 42 000
    Vyhotovenie náučného materiálu na tému - zelenina v záhradke 0
    Vyhotovenie listovky pre deti a mládež -škodcovia v pôde 0
    Vyhotov. publikácie – Biolog. ochrana rastlín v záhrade, fóliovníku, skleníku 25 000
    Ústredná záhradkárska akadémia-3. ročník 56 000
    O najkrajšie jablko 2005 – celoslovenská súťaž 84 000
    Poradne ochrany rastlín 158 410
    Spolu: 400 410
36. Združenie vinohradníkov Krížny vrch, Levice Napomáhanie rozvoja vinohradníctva - lokalita Levice: 100 000
    Rekonštrukcia prístrešku historickej studne 35 000
    Krížnovršská vínna cesta 50 000
    Prednáška z oblasti vinárstva a vinohradníctva 15 000
37. Asociácia. výrobcov nealkohol. nápojov a minerál. vôd Svetový deň vody 2005 100 000
38. OZ Vámbéryho Medzinárodná konferencia o potravinárstve 90 000
39. Slov. zväz chovateľov poštových holubov Zachovanie genofondu poštových holubov - testovacia stanica 358 500
    Využívanie aktivít vo voľnom čase a príprava mladej generácie 100 000
    Ochrana a rozvoj prírodného historického a kultúrneho dedičstva 41 500
    Spolu 500 000
40. Združ. pezinských vinohradníkov a vinárov Vínne trhy Pezinok 2005 80 000
41. Zväz vinohradníkov Slovenska, Bratislava Medzinár. konf. o uplatňovaní predpisov EÚ a zákona o vinohradníctve v SR 50 000
42. Spotrebiteľská informačná agentúra (SIA) Zvýšenie informovanosti občanov v oblasti označovania potravín 0
43. Slovenský zväz včelárov Bratislava Zdravotná starostlivosť o včelstvá 200 000
    Zdravotná osveta, poradenstvo 100 000
    Aktivita vo voľnom čase, práca s mládežou 50 000
    Zachovanie kultúrneho dedičstva 50 000
    Národná včelárska výstava na Slovensku 100 000
    Obnova a sfunkčnenie včelárskeho zariadenia Slatina pre chov a testovanie včelích matiek 80 000
    Najlepší slov. med, medovinu a medovník - súťaž 8 000
    II. Ročník súťaže "Kráľovná medu" 5 000
    III. ročník súťaže v pečení a zdobení medovníčkov "Voňavé Vianoce" 7 000
    Spolu: 600 000
44. Združ. chov. včelích matiek Slov. kranskej včely Chov včelích matiek v r. 2005 na zachovanie pôvodného genofondu v SR 0
    Kurz chovu včelích matiek 0
    Školenie chovateľov včelích matiek pre účely hodnotenia úžitkovosti 0
    Spolu: 0
45. Združ. slov. spracovateľov včelích produktov Propagácia slov. medu a ostatných včelích produktov 45 000
46. VYDRA vidiecka rozvojová aktivita Lesnícky skanzen - dobudovanie areálu 100 000
47. Slovenská spoločnosť pre orbu 10. Majstrovstvá SR v orbe, účasť oráčov na 52. majstrovstvách sveta  
    v orbe, Deň poľa ku kukurici a praktických ukážok techniky 215 000
48. AGRION Združ. výrobcov a predajcov Celoslovenský deň poľa - jarné práce 25 000
  pôd. techniky v SR Celoslovenský deň poľa - krmoviny 60 000
    Celoslovenský deň poľa - žatevné práce, dopravná a manipulačná technika 35 000
    Celoslovenský deň poľa - orba, sejba, hnojenie a ochrana rastlín 25 000
    Spolu 145 000
49. Rímsko-katolícka Cirkev Pamätný park pri zrúcanine Pustého kostola 0
50. OZ Hontianska vínna cesta Vinárstvo v Poiplí: 230 000
     - Rozvoj vinárstva a vinnej turistiky v regióne Hont - seminár 20 000
     - V. ročník súťaž vín o Veľkú cenu Hontianskej vínnej cesty 10 000
     - Deň otvorených pivníc v obci Vinica 0
     - Zriadenie Hontianskeho múzea vinárstva 160 000
     - Zriadenie internetovej stránky - Hontianska vínna cesta 0
     - Exkurzia pre vinárov spojená s prednáškami a poradenstvom 0
     - Prezentácia regiónu a regionálnych vín na 14. vínnom festivale v Budapešti 40 000
51. Zväz poľnohospodárskych družstiev  Medzinárodná konferencia EUROMONTANA 1 500 000
  a obchodných spoločností SR    
52. Slovenský zväz vidieckej turistiky Katalóg zariadení agroturistiky a vidieckej turistiky 250 000
   a agroturistiky Propagácia na výstavách (poľnohospod. produkty propagácia regiónov, atď.) 200 000
    Spolu 450 000
53. Združená stredná škola v Sabinove Výstava plodov jesene a SABI-KOMPLEXu 0
    Poľnohospodársky SABI-KOMPLEX 0
    Spolu 0
54. EFRA – Vedecká agent. pre lesníctvo a ekológiu Modelovanie rastu lesa - publikácia 150 000
    Odborný sprievodca po lesníckom arboréte Kysihýbel 0
    Spolu 150 000
55. Včelárske združenie Poiplia - Včielka Včelárske krúžky - budúci potencionálni včelári 100 000
  Spolu   15 000 000
  Slovenský zväz včelárov Bratislava Zachovanie genofondu živočíchov – autochtónnej kranskej včely 19 389 075
  Spolok včelárov Slovenska, Bratislava Podpora opatrení zameraných na opeľovaciu činnosť včiel 2 602 204
  Dotácie celkom   36 991 279

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood