Facebook Statistics

Aktuality

Agrorezort chce začleniť Národný potravinový katalóg pod Elektronický kontraktačný systém

02-07-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) má záujem začleniť Národný potravinový katalóg pod Elektronický kontraktačný systém Ministerstva vnútra SR. Katalóg ponúka možnosť verejným inštitúciám nakupovať čerstvé, lokálne potraviny.

„Národný potravinový katalóg je unikátna platforma na zabezpečenie zvýšenia podielu čerstvých, zdravých a lokálnych potravín vo verejných stravovacích zariadeniach. Testovacia prevádzka počas dvoch rokov ukázala veľký potenciál, avšak narazili sme na prevádzkové i kompetenčné limity nášho rezortu. Rozhodli sme sa preto hľadať iné riešenia jeho prevádzkovania. Oslovíme Ministerstvo vnútra SR s návrhom, aby bol katalóg zaradený ako modul do portfólia Elektronického kontraktačného systému (EKS). Dovtedy, kým nebude zrejmé, ako bude projekt pokračovať, sme sa rozhodli jeho prevádzku počas školských prázdnin pozastaviť,“ informoval Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu MPRV SR, ktorý zastrešuje celý projekt.

Národný potravinový katalóg (NPK) bol spustený v roku 2017 a aktuálne je v jeho ponuke 1 523 produktov. Najviac zastúpenými kategóriami sú cestoviny (261 produktov), mäso (251 produktov) a mäsové výrobky (186 produktov). NPK aktuálne využíva 75 subjektov. Ide predovšetkým o materské a základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá, ale aj domovy sociálnych služieb a obce.

„Postupný nárast ponúkaných potravín aj uzatvorených zmlúv svedčí o tom, že tento portál má veľký potenciál. Limitujúcim faktorom používania sú však zriaďovatelia zariadení s verejným stravovaním ako sú školy, škôlky či domovy sociálnych služieb. Tí majú uzatvorené kontrakty s priekupníkmi a distribútormi. Ich nevôľa objednávať na základe čerstvosti, kvality a regionálne a podľa ceny, aj keď ide o suroviny dovezené z Poľska, Španielska či Holandska, je veľmi silná. A to napriek tomu, že ide často o stravovanie detí či dôchodcov,“ vysvetľuje Jaroslav Regec.

Zvýšenie možností dodávania potravín v regiónoch by výraznou mierou prispelo ku skráteniu dodávateľského reťazca, obnove a ozdraveniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Zároveň by priamo v regióne umožnilo lokálnym producentom potravín a poľnohospodárskych výrobkov zvyšovať zamestnanosť a uchádzať sa priamo o zákazky z verejných zdrojov. „Ministerstvo pôdohospodárstva nedisponuje dostatočnými personálnymi ani technickými kapacitami na dlhodobé prevádzkovanie katalógu. Ak by sa nám nepodarilo nájsť riešenie, nevylučujeme, že tento nádejný projekt pre čerstvé a lokálne potraviny budeme musieť pozastaviť,“ zdôraznil Jaroslav Regec.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood