Facebook Statistics

Aktuality

Oznam k obvyklej výške nájomného za rok 2018

06-08-2019

S cieľom zabezpečiť správnosť, hodnovernosť a záväznosť stanovenej obvyklej výšky nájomného za rok 2018 a za účelom odstrániť chyby pri hromadnom spracovaní údajov okresnými úradmi, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výnimočne pristúpilo k možnosti jednorazovej opravy zistených nesprávností v evidencii preukázateľne doručených a spracovaných sumárnych údajov za rok 2018, vstupujúcich do výpočtu obvyklej výšky nájomného.

Ide najmä o prípady, keď:

  • nájomca preukázateľne doručil konkrétny formulár na správny orgán a správny orgán ho nedopatrením vôbec nenahral medzi doručené údaje,
  • správny orgán pri nahrávaní označil nahratý formulár statusom „2“ miesto statusom „1“,
  • správny orgán nesprávne nahral údaje z doručeného formulára.

Táto mimoriadna možnosť opravy zistených nesprávností sa nevzťahuje na chyby, pochybenia či iné nedostatky na strane nájomcov.

Podmienky a postup pre opravu zistených a preukázaných nesprávností:

V prípade, že nájomca má pochybnosť (podozrenie), že ním preukázateľne a včas predložené korektné sumárne údaje príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru nie sú správne zahrnuté do určenia obvyklej výšky nájomného, môže sa obrátiť so žiadosťou o prešetrenie veci priamo na tento príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

Podmienkou je, že nájomca okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru predložil korektne vyplnený formulár so sumárnymi údajmi v zákonnej lehote a túto skutočnosť správnemu orgánu preukáže.

Termín na predloženie žiadosti nájomcu príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru (v listinnej alebo elektronickej podobe) je najneskôr do 15. augusta 2019.

Žiadne ďalšie opravy prípadne zistených nesprávností v evidencii spracovaných sumárnych údajov už nebudú možné.

Definitívne údaje o Obvyklej výške nájomného za rok 2018 budú zverejnené 16. septembra 2019.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood