Aktuality

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

13-09-2019

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

Prioritná os 1 - Príroda a kultúra

  • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Trvanie výzvy: 12. septmebra 2019 – 16. decembra 2019

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 27 500 000 EUR.

Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu www.skhu.eu.