Facebook Statistics

Aktuality

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36, pre územie RIÚS/UMR Banskobystrického kraja

05-02-2020

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia RIÚS/UMR Banskobystrického kraja, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom
IROP-PO1-SC11-2018-36 dňa 13.03.2020
. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené územie.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood