Aktuality

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

12-03-2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)