Facebook Statistics
Preskočiť na obsah... | Preskočiť na vyhľadávanie...

Aktuality

Obvyklá výška nájomného za rok 2019

29-06-2020

Obvyklá výška nájomného za rok 2019 v  zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po katastrálnych územiach v €/ha je zverejnená tu: http://www.mpsr.sk/ovn/2019Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood