Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Aktuality

Agorezort vyhlásil výberové konanie na funkciu členov dozornej rady Národného žrebčína v Topoľčiankach

27-11-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výberové konanie na funkciu dvoch členov dozornej rady pre Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik.

Ministerstvo vo výberovom konaní požaduje od uchádzačov úplné stredné odborné vzdelanie (ukončené maturitnou skúškou) alebo vysokoškolské vzdelanie. Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

Od nových členov dozornej rady sa očakávajú manažérske, riadiace a organizačné schopnosti. Špecifické kritériá a požiadavky na nových členov dozornej rady spočívajú najmä v znalosti právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva a ďalších predpisov súvisiacich s problematikou chovu koní. Agrorezort vyžaduje  od uchádzačov aj všeobecnú znalosť zákona o štátnom podniku; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní a obchodného zákonníka. Vítaná je znalosť anglického jazyka, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Uzávierka prihlášok je 10. decembra 2020. Bližšie informácie nájdu uchádzači na webovom sídle MPRV SR: https://www.mpsr.sk/vyberove-konanie/27

Národný žrebčín v Topoľčiankach vykonáva službu vo verejnom záujme v oblasti chovu koní od roku 1921. Vedie plemennú knihu pre štyri plemená koní. Zabezpečuje poradenskú činnosť v chove pre súkromných chovateľov, organizuje odborné semináre a chovateľské ukážky. Poskytuje komplexné služby v oblasti reprodukcie, pričom prevádzkuje inseminačno-reprodukčné centrum a spermobanku. Národný žrebčín „Topoľčianky“, ako štátny podnik Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa venuje aj poľnohospodárskej činnosti. Vedľajším odvetvím živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka a oviec. Výnimkou nie je ani rastlinná výroba. Žrebčín hospodári na 1000 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej 400 ha predstavuje orná pôda. Žrebčín má celkom 7 stredísk s celoročnou 24-hodinovou prevádzkou, ktorú má na starosti približne 90 zamestnancov.